ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
Aktualnie online
bullet.png Gości online: 14

bullet.png Użytkowników online: 1
nicolai0

bullet.png Łącznie użytkowników: 23,076
bullet.png Najnowszy użytkownik: mini
Ostatnie komentarze
bullet.png no jak zwykle dyrekt...
bullet.png nie tylko w Suchej B...
bullet.png [url]https://www.you...
bullet.png A tak szczerze, to t...
bullet.png Ano po takim, że lic...
bullet.png po jakim kłopocie? p...
bullet.png Pojawiam się i znikam.
bullet.png No to mój OP jest do...
bullet.png Po szerokich konsult...
bullet.png chyba jeden pedagog ...
eksperci MEN odpowiadają

EKSPERCI MEN ODPOWIADAJĄJak utworzyć Zespół w przedszkolu jeśli jeden nauczyciel uczy dzieci w oddziale i nie ma zatrudnionych specjalistów?
Zespół oczywiście zakłada się tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Należy natomiast podkreślić, że do zespołu dyrektor może zaprosić również osoby z zewnątrz, np. specjalistów z poradni. Jeżeli w przedszkolu rzeczywiście jest tylko jeden nauczyciel który prowadzi wszystkie zajęcia z dzieckiem, to do jego zadań należy rozpoznanie ewentualnych specjalnych potrzeb dziecka. Jeżeli zostaną one rozpoznane przez nauczyciela lub na podstawie opinii lub orzeczenia, dyrektor przedszkola odpowiedzialny za organizacje pomocy tworzy zespół i decyduje o jego składzie.

Co zrobić, gdy zabraknie "godzin karcianych" na zorganizowanie pomocy?
Godziny wynikające z art. 42 KN są jedną z możliwości organizacji pomocy, ale nie jedyną.

Do końca marca mają być powołane zespoły, które przedstawiają zalecane formy i sposoby pomocy. Mają być to dane statystyczne - czyli wykazujemy zapotrzebowanie aktualne, biorąc pod uwagę np. klasy I, II, III, czy dane realne tj, bez kl. III (które już nie będą korzystać z pomocy) a co z uczniami kl. I? Jak planować pomoc w przedszkolu?
Pomoc planujemy dla wszystkich dzieci, które w kolejnym roku szkolnym będą uczęszczały do przedszkola czy szkoły. Jeżeli dziecka jeszcze nie ma w szkole to oczywiście dla niego nie da się zaplanować pomocy już teraz. Natomiast niezwłocznie po tym jak zostanie zapisane do szkoły i rodzice dostarczą opinię lub orzeczenie, to jeszcze w tym roku możliwe będzie zaplanowanie mu pomocy. Podobnie dla dzieci w przedszkolu.

Kto będzie szkolił n-li w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji w kl.I - III?
Nauczyciele mogą korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, w tym również organizowanego przez dyrektora szkoły. Wsparcie w tym zakresie można uzyskać również w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Czy jest możliwe pominięcie niektórych treści podstawy programowej, które zdaniem pedagogów pracujących w naszej placówce (nauczycieli z bardzo dużym doświadczeniem w szkole specjalnej) nasi uczniowie nie będą w stanie opanować ze względu na upośledzenie umysłowe?
Dostosowanie wymagań nie oznacza obniżenia wymagań poprzez rezygnację z realizacji niektórych treści podstawy programowej.

Czy i w jaki sposób można dostosowywać treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym oraz w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej dla uczniów lekko upośledzonych umysłowo?
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą co ich pełnosprawni rówieśnicy, bez względu na to czy uczęszczają do szkół ogólnodostępnych czy specjalnych. Dla ww. ucznia nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tzn. należy uwzględnić ich wpływ na proces uczenia się dziecka stosując specjalne metody i formy pracy, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.

Są uczniowie, którzy przychodzą do pedagoga w ciągu roku, raz lub 2 razy, po krótką poradę, czy konsultację. Czy w myśl rozporządzenia jest to pomoc psych. - ped. wymagająca założenia karty, zwołania zespołu?
To, o czym jest mowa w pytaniu należy do codziennych zadań pedagoga, tak jak prowadzenie lekcji do nauczycieli danych zajęć edukacyjnych. Rozporządzenie wyraźnie mówi dla kogo zbiera się zespół. Ale jeśli do pedagoga zgłasza się uczeń i uznaje on, po takiej konsultacji, że uczeń wymaga wsparcia i należy jego sytuację przeanalizować, wtedy pedagog występuje z inicjatywą udzielenia mu w dłuższym okresie pomocy i dyrektor powołuje zespół.

Co MEN rozumie pod pojęciem jednego z zadań pedagoga - terapia indywidualna i grupowa? Czy nauczyciel nie kończąc studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej w ramach swoich kompetencji może teraz prowadzić terapię pedagogiczną dla uczniów ze SPE?
Pedagog i psycholog realizują zadania odpowiednio do posiadanych kwalifikacji. O powierzeniu zajęć odpowiednio do posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji decyduje dyrektor. Charakter terapii prowadzonych z dzieckiem określa specjalista, często w orzeczeniu lub opinii poradni.

Czy wszyscy nauczyciele uczący ucznia musza uczestniczyć w zespole?
Wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zobowiązani są uczestniczyć w pracach zespołu. Szczegółowy zakres prac poszczególnych zespołów wyznacza dyrektor lub osoba wskazana przez niego.

W jaki sposób odbywać się będzie finansowanie prowadzenia zajęć dla uczniów ze SPE - oprócz godzin karcianych lub dyrektorskich można uruchomić inne fundusze?
Prowadzenie zajęć dla uczniów ze SPE może być finansowane również z dodatkowych środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę oraz z funduszy strukturalnych - np. projekt realizowany w regionach Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a także w ramach innych projektów systemowych i konkursowych, czy tez grantów kuratora oświaty.

W ramach jakich godzin powinny być przeprowadzane zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej?
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego mogą być realizowane m.in. w ramach godzin zajęć z wychowawcą oraz godzin na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy zajęcia: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH to zajęcia specjalistyczne?
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały określone w przepisach nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). Wśród form organizowanych w szkołach podstawowych wymienia się: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Ww. rodzaje zajęć organizowane są na wszystkich etapach edukacyjnych. Zajęcia te prowadzą nauczyciele i specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli danego przedmiotu i mają na celu uzupełnienie wiedzy. Określenie zajęć "usprawnianie technik szkolnych" nie jest stosowane w przepisach prawa oświatowego. Usprawnianie technik szkolnych może być rozumiane zatem jako działania prowadzone zarówno w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (kiedy celem jest np. stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych), zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (wyrównywanie braków w umiejętnościach uczniów) lub zajęć rewalidacyjnych organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia takie organizowane są zatem odpowiednio do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci wskazanych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii.


Czy gimnastyka korekcyjna to zajęcia specjalistyczne? Jaka jest liczebność uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej?
Gimnastyka korekcyjna należy do kategorii zajęć wskazanych w ramowych planach nauczania jako Zajęcia ruchowe o charakterze korekcyjnym i są prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Nie należą one do zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie nie określa liczby uczestników zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym.

Uczniów, którzy wymagają pomocy p-p jest wielu. Czy przewiduje się wzrost kosztów udzielania pomocy p-p i możliwości samorządu, który finansuje pomoc?
Już teraz szkoły mają obowiązek udzielać pomocy wszystkim uczniom potrzebującym wsparcia. Zmiany przewidziane w nowych rozporządzeniach dokładnie określają jak ta pomoc ma być zorganizowana i udzielana. W najbliższym roku szkolnym nie przewiduje się dodatkowych środków przekazywanych jst w ramach subwencji na udzielanie pomocy p-p.

Czym się różnią zajęcia specjalistyczne od rewalidacyjnych, kiedy są rewalidacyjne a kiedy specjalistyczne zajęcia?
Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a ich rodzaj wskazany jest w tym orzeczeniu. Organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
Natomiast zajęcia specjalistyczne mogą być organizowane dla wszystkich uczniów, którzy ich potrzebują, na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).


Czy pomoc psych-ped organizujemy dla wszystkich "potrzebujących" dzieci w przedszkolu, bez względu na wiek, czy tylko dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne?
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, dotyczy wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Jak pracować z dzieckiem, które było przebadane w poradni, ale rodzic nie wyraża zgody na udostępnienie wydanej opinii?
Zgodnie z nowymi rozporządzeniami dziecku, które zdaniem nauczycieli ma trudności edukacyjne należy założyć Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i na jej podstawie skonstruować Plan Działań Wspierających. Rozpoznanie może być dokonane na poziomie przedszkola, szkoły lub placówki przez Zespół pracujący z danym uczniem. Nie jest do tego niezbędna opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Czy w zespole szkół będzie jeden zespół, czy dla każdego etapu kształcenia oddzielny?

Zespół tworzy się dla ucznia posiadającego:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
4) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Zespół tworzy się również dla ucznia, który nie posiada ww. orzeczenia lub opinii, ale u którego dokonano rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych i zachodzi konieczność objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Mówiąc o zespole, należy rozumieć zespołową pracę nauczycieli, wspólne pochylanie się nad problemami uczniów, zebranie posiadanej wiedzy na temat dziecka i ustalenie jak najlepszych form wsparcia. Nie jest intencją formalizowanie poprzez np. zarządzenie dyrektora spotykania się nauczycieli, którzy uczą dane dziecko. Jeśli będzie kilku uczniów z danej klasy, będzie to ta sama grupa nauczycieli, specjalistów, ale punktem odniesienia do zespołowej pracy jest uczeń, a nie etap kształcenia.


Czy zespoły do specjalnych potrzeb uczniów muszą być zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej?
Zespoły nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów powoływane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie muszą być zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej.

Na jaki okres opracowuje się IPET - na każdy rok szkolny czy na etap edukacyjny?
IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż etap edukacyjny.

Czy zaznaczyć w Karcie zakres dostosowywania wymagań na każdym przedmiocie?
W Karcie zapisujemy tylko, że uczeń wymaga dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotu ………. lub przedmiotów …………..(należy wskazać z których) do indywidualnych potrzeb wynikających z ….. (należy podać z czego). Natomiast szczegółowy zakres tego dostosowania należy określić w IPET lub PDW.

Jak oceniać ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej?
W szkole ogólnodostępnej uczeń, np. niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim jest oceniany wg przedmiotowego systemu wymagań zgodnego z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Sposób oceniania ucznia niepełnosprawnego intelektualnie (w świetle prawa oświatowego uczenia upośledzonego umysłowo) zależy od etapu edukacyjnego i powinien korelować z systemem sprawdzianów zewnętrznych - po klasie 6. i po gimnazjum przewiduje się odrębne arkusze egzaminacyjne dla tych uczniów. Tego typu ułatwienie nie istnieje w szkołach ponadgimnazjalnych. W związku z tym poziom wymagań w szkole podstawowej i gimnazjum może być dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia, o czym mówi np. ustęp 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych:
„3a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień." co oznacza, że oceny śródroczne powinny uwzględniać wysiłek ucznia włożony w przezwyciężanie swoich ograniczeń. Uczeń niepełnosprawny, jak każdy inny ma prawo do dobrych, ale i złych ocen, w zależności od uzyskiwanych efektów oraz pracy włożonej w ich osiąganie. Nauczyciel oceniając takiego ucznia musi brać pod uwagę motywowanie go do dalszego wysiłku, ale również wpływ tej oceny na planowanie przez ucznia swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej (oceny nie powinny dawać fałszywych informacji o własnym potencjale).

Myśli o wychowaniu
Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny.
Antoni Czechow

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

23. maj 2018 22:00
Nie.

23. maj 2018 17:36
Witam, interesuje mnie czy już pracujecie w swoich szkołach nad wskaźnikami do kryteriów oceny pracy nauczyciela?

21. maj 2018 22:51
... i tak nam trudno zaakceptować punkt widzenia inny niż własny...

21. maj 2018 06:58
życzę wszystkim dobrych odbiorów...

21. maj 2018 06:57
moja menopauza zbliża się wielkimi krokami... czasem zastanawiam się jak wpłynie na mnie...

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png kształcenie specjalne
bullet.png mam te kwalifikacje?
bullet.png zajęcia rewalidacyjne
bullet.png reforma
bullet.png szkolny program prof...
Najciekawsze tematy
bullet.png reforma [1813]
bullet.png zajęcia rewalidac... [743]
bullet.png dziennik [440]
bullet.png szkolny program p... [312]
bullet.png mam te kwalifikacje? [249]